Məsihdə seçilməyimizin səbəbləri mövcuddur

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Çünki Rəbb Allahın sözü bizim üçün gündəlik verilən çörəkdir. Hər gün bir ruhumuzu Rəbdən gələn sözlə doldururuq ki,Onun haqqında olan düşüncə bizdə gün boyu olsun. Rəbbin sözü haqqında olan düşüncə Rəbb Allahın ürəyinə görə hərəkət etmək istəyən və yaşayan insana yaraşandır. Əgər sən ömrün boyu Rəbb Allaha xidmət etməyi hər şeydən üstün tutursansa və Onu izzətləndirməkdən zövq alırsansa,gündəlik Rəbbin sözü ilə ürəyini doldurmalısan ki,Onun sözündən gələn təminat da səni qüvvətli,qabiliyyətli və bacarıqlı etsin. Çünki Rəbb Allah Özü çağırdığı adamlara bacarıq və qabiliyyət verir ki,Onun işində xeyir gətirən olsunlar. Qarşımızda yeni mövsüm gəlir və istəyərdim ki,bu mövsümün başlanğıcında Rəbbin sözü bizə güc,qüvvət,təminat versin və biz kimə iman etdiyimizi,xidmət etdiyimizi bilək.
Efeslilərə məktub 1:2:”Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun!” Amin,olsun. Müqəddəs Kitabda ayənin başlanğıcında məhz belə yazılıb: İsa Məsihə iman edən hər kəsə lütf və sülh olsun. Rəbb Allah istəyir ki,Ondan gələn lütf Məsihə iman edənlərin həyatında olsun. Rəbb Öz sülhü və lütfü ilə əhatə edəndir. Lütf – Rəbb Allah haqqında düşüncəyə malik olmağa kömək edəndir. Lütf hətta iman etməyən insanların həyatında fəaliyyət göstərir və iman etdikdən sonra olan düşüncələri insan beynində formalaşdırır ki,həmin insan da Rəbb haqqında düşüncəyə malik olsun. Lütf – Rəbb Allaha iman etmək və Onun iradəsini həyatında qəbul etmək üçün fəaliyyət göstərir. Lütf Müqəddəs Ruh vasitəsi ilə həyatımızda fəaliyyət göstərir. Lütf Rəbb Allaha iman edən hər bir kəsdə Ona güvənmək və salehlərin yolu ilə getmək üçün bizə kömək olur. Müqəddəs Kitabda deyir ki,qoy bu lütf səndə bol olsun. Rəbbə
Ona etibar etmək,güvənmək,günahdan xaric həyat yaşamaq üçün sənə Öz lütfünü verir. Səni təmin edir ki,bu yolda mətin, dönməz və sadiq olasan,bütün varlığınla Rəbbə etibar edib Ona arxalanasan. Lütf Rəbb Allahdan güc almaq üçün bizə təminat,qabiliyyət,bacarıq verir ki,Ona xidmət edəsən. Lütf ənamları xidmət etmək üçün verir ki,sən yararlı və bacarıqlı insan olasan. Məhz Rəbb Allahdan aldığımız lütfə görə Müqəddəs Ruh ənamları iman edənlərə paylayır. Lütf sənə güc verir ki,doğru və Rəbbin iradəsinə uyğun qərarlar verəsən. Bu qərarlar sənin həyatın üçün yaxşıdır,sənə adları Müqəddəs Kitaba düşmüş iman qəhrəmanlarının həyatına uyğun yaşamaq üçün faydalıdır. Məhz buna görə də Rəbb Ona iman edənlərə Öz lütfünü verir.
Müqəddəs Kitab deyir ki,O,sənə sülhünü verir. Sülh – Allahla bəndə arasında olan barışıqdır. Bu barışığı bəndə özü yarada bilmir. Bu barışıq sözünü Rəbb verdi, Yəhyanın Müjdəsi 3:16-da deyildiyi kimi, Allah dünyanı elə sevdi ki,vahid Oğlunu verdi. Bu barışıq Müjdəsinə görə Rəbb Allahla sülhümüz var,çünki Məsihə iman etmişik. Rəbb Allahla sənin aranda sülh var və bu sülh sazişini imzalayan Rəbb Allahdır və Onun iştirakçısı Məsih İsadır. Səni təqdis etdiyi,günahdan azad edib səni Onun balası etdiyi üçün dincliyin,sakitliyin var. Məhz Rəbb Allahın sülhü ilə iman edənlərin düşüncəsi və ürəyi Məsih İsada sabit saxlanılır. Rəbb Allahdan gələn sülh səni Məsih kimi,Onun düşüncə tərzində fikirləşməyə,Onun iradəsinə görə istəməyə səni yönəldir. Rəbb Allahın sülhü səndə fəal olduğuna görə doğru qərarlar verə bilirsən və doğru şeylər istəyirsən. Rəbdən hər birinizə lütf və sülh davamlı olsun. Bu davamlıdır,Rəbb bunu gündəlik olaraq bizə verir.
Efeslilərə məktub 1:3:”Bizə Məsihdə səmadakı hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!” Rəbb Allah iman edənləri ömür yaşayıb xoş günlər görmək üçün hər şey ilə təmin edir. Rəbb təmin edəndir. Rəbb təmin edir ki,sən düşdüyün çətin vəziyyətdə aciz insan olmayasan. Rəbb səni nələr vasitəsi ilə təmin etdi?
1. Müqəddəs kəlamı və Öz sözünü verdi. Rəbb bu sözləri anlamaq üçün Müqəddəs Ruhu verdi. Sən Rəbb Allahın yaşayan sözünə – Müqəddəs Kitaba maliksən. Bu sözlər sadəcə sözlər və cümlələr toplusu deyil,insanın aqibətini dəyişdirməyə malikdir. Zülməti nura,yoxluğu varlığa çevirmək,insanlara xeyir-dua,sevinc və sülh gətirmək üçün təsirli olan sözlərdir. Rəbb Öz kəlamını sənə verdi,bu,Ondan sənə gələn ruhani nemətdir. Məhz o sözə görə mərhəmətə nail olmuşuq və mərhəmət edirik,şəfa alırıq,barışırıq,sülhə malik oluruq,sevirik və sevilirik. Ona görə də biz Rəbb Allahın sözünü vəz edirik,Onun sözünü bəyan edirik. Çünki Rəbbin Allahın sözü güclü və təsirlidir. Rəbb səni ruhani nemətlə təmin etdi,O,Öz sözü vasitəsi ilə kainatı yaratdı. Bu sözü sənə verdi ki, həyatını Rəbb Allahın sözü ilə qurasan. Qoy Onun sözü səndə fəal olsun,çünki O,sənə güclü təminat verəndir.
2. Rəbb Müqəddəs Ruh vasitəsi ilə ruhani həyat yaşamaq üçün ənamlar payladı və sənə qüvvət verdi. Bu,Rəbb Allahdan gələn təminatdır. Rəbb sənə Müqəddəs Ruhunu verdi və Onun vasitəsi ilə də səni zənginləşdirdi ki,Ona xidmət edəsən. Rəbb səni qüvvətləndirdi ki,əzilməyən, büdrəməyən insan olasan. Rəbbin qüdrətinə görə güclü və bacarıqlısan, qarşına qoyduğun məqsədə çatmaq üçün sənə təminat var. Rəbb Allaha xidmət etmək üçün,ailənə xidmət etmək üçün səndə qüvvət var. Rəbb sənin ürəyini həlim saxlayır ki,Rəbb Allahın lütfünə nail olasan.
3. Rəbbin sənə verdiyi ruhanı nemətlər dünyada qalıb məhv olmamaq üçün Məsih səni Öz cəmiyyətinə nail etdi. Cəmiyyətdə sənin qayğıya gələn insanlar var,imanında inkişaf etmək üçün Rəbb Allah sənə qardaşlar və bacılar var. Rəbb Allahın cəmiyyəti,Onun icması sənin üçün ruhani təminatdır. Rəbb səni Öz ailəsinə daxil etdi ki,bu dünyada tənha olmayasan,bacı-qardaşlarının əhatəsində olub qayğı görəsən və qayğı göstərəsən,məhəbbətlə qarşılaşasan və məhəbbət göstərəsən, Rəbbin sözünü öyrənib sən də başqalarına Onun sözünü çatdırmaqla xidmət edəsən. Rəbbin sənə verdiyi təminata xor baxma, Müqəddəs Ruhuna və Onun cəmiyyətinə xor baxma. Səndə olan hər bir fəaliyyəti, Müqəddəs Ruh vasitəsilə ilə olan bacarığı istifadə edərək Rəbbi yaşat,Onun sözü gerçək təminatdır. Ondan böyük və güclü heçnə yoxdur. Ona görə də gündəlik Müqəddəs Kitabı oxuyuruq,cəmiyyətin bütün üzvlərinin qayğısına qalırıq,heç bir pastora,bacı və qardaşlara zərər gətirmə, əksinə inkişaflarına kömək ol.
Efeslilərə məktub 1:4:” O, dünya yaranmazdan qabaq bizi Məsihdə seçdi ki,biz məhəbbətdə Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq.” Rəbbin sözü sənə bunu deyir. Sən seçilmisən və seçilməyinin səbəbi var. 1-cisi Rəbb Allahın qarşısında hər gün ol. Onu gündəlik səsləyən,Onun kəlamını yaşayan və yaşadan insan ol. Rəbbin sözü deyir ki, Rəbb Allah hələ dünya yaranmadan səni seçdi ki,Onun qarşısında olasan və dinləyəsən. Hər zaman gözlərin Onu axtarsın,qulaqların Onun səsini duymağa həssas olsun,dilin danışaraq Onun məhəbbətini bəyan edən olsun. 2-cisi Müqəddəs həyat yaşa. Rəbb səni seçdi ki,ömrün boyu müqəddəs olasan. Günahları bağışlanmış,əfv edilmiş insan kimi ömrünü yaşa. Bəraət qazanmış insan başqasında irad,nöqsan,günah axtarmır,azad insan kimi azadlığının zövqünü al. Günahdan başqalarına zərər verməkdən uzaq olan bir həyat yaşa. Rəbb Allahdan ruhani nemətlər alaraq xidmət et,həlim ürəklə yaşa və həyatdan kam al. Allah haqqında düşüncəyə malik ol. 3-cüsü nöqsansız ol. Qoy sənin çatışmayan cəhətin,qüsurun olmasın,qəbahətli işdə adın hallanmasın ki, səndə irad tutan olmasın. Yəni başqalarına qarşı haqsız davranma,başqalarından sui-istifadə etmə,başqasının pisliyini gözləmə. Qeyri-kamil olma. Haqsızlıq – şəxsən sənin üçün narahatçılığa baxmayaraq,nəticəni və narahatçılığı bilərək hər hansı hərəkəti etmək üçün cəsarətdir. Bu,sənin üçün Allahdan verilən cəsarətdir. Bəlkə sənin hər hansı qərarın sənə ziyandır,məsələn,nə vaxt ki sən öz qürurunu sənə pislik edənə xeyir-dua verərək itirirsən. Bunun üçün cəsarətli ol. Sənin haqqında pis söz danışan insanlara qarşı pislik etmə,əksinə xeyir-dua verən ol,Rəbb istəyir ki,sənin bunun üçün cəsarətin olsun. Sevməyə davam etmək,xeyir-dua vermək üçün cəsarətli ol. Əgər yuxarıda yazılanlardan özündə nəsə əksik görürsənsə,dua et. Qoy Rəbb hər birinizə xeyir-dua versin.

Müəllif: İdris Azəri