Alov.az - Alov Kilsələr Birliyi » Blog » Məsihin ilahiliyi Biblikdirmi?

Məsihin ilahiliyi Biblikdirmi?

04.07.2024

İsanın Özü haqqında olan xüsusi iddialarına əlavə olaraq, şagirdlər də Məsihin ilahiliyini bilirdilər. Onlar iddia edirdilər ki, İsanın günahları bağışlamaq səlahiyyəti var idi, hansı ki, bunu yalnız Allah edə bilərdi (Həvarilərin İşləri 5:31; Koloslulara 3:13; Zəbur 130:4; Yeremya 31:34). Bu sonuncu iddia ilə əlaqədə, İsa həmçinin demişdi ki, O, “dirilərə və ölülərə hökm edəcək” (2 Timoteyə 4:1). Tomas İsaya dedi: “Rəbbim və Allahım!” (Yəhya 20:28) Paul İsaya belə müraciət edir, “Böyük Allah və Xilaskarım” (Titə 2:13) və İsanın “Allah surətində” mövcud olması fikrini təcəssüm edirdi (Filipililərə 2:5-8). İbranilərin müəllifi, İsa ilə əlaqədar olaraq demişdi “Ey Allah, taxtın əbədi və daimidir” (İbranilərə 1:8). Yəhya bildirmişdi, “Əzəldən Kəlam mövcuddur; Kəlam Allahda olub və Kəlam Allah olub” (Yəhya 1:1). İsanın ilahiliyini öyrədən Kəlam nümunələrini artırmaq da olar (bax Vəhy 1:17; 2:8; 22:13; 1Korinflilərə 10:4; 1Peter 2:6-8; Zəbur18:2; 95:1; 1Peter 5:4; İbranilərə 13:20), lakin hətta bunların biri şagirdlərin Məsihin ilahi olduğunu hesab etdiklərini göstərmək üçün kifayət edir.

Həmçinin İsaya Əhdi-Ətiqdə yalnız Yahveyə (Allahın formal adı) aid olan titullar verilmişdi. Əhdi-Ətiq titulu olan “Xilaskar” (Zəbur 130:7; Huşə 13:14) Əhdi-Cədiddə İsa üçün istifadə olunmuşdur (Titə 2:13; Vəhy 5:9). İsaya İmmanuel deyirdilər (Matta 1-də “Allah bizimlədir”). Zəkəriyyə 12:10-da Yahve deyir, “Onlar Mənə - bədənini deşdikləri adama baxacaqlar.” Lakin Əhdi-Cədid bunu çarmıxa çəkilməyə aid edir (Yəhya 19:37; Vəhy 1:7). Əgər baxılan və bədəni deşilən Yahvedirsə və İsa da baxılan və bədəni deşiləndir, deməli, İsa Yahvedir. Paul Yeşaya 45:22-23-ü İsaya aid edərək Filipililərə 2:10-11-i izah edir. Əlavə olaraq, İsanın adı duada Yahve ilə birgə çəkilir “Ata Allahdan və Rəbbimiz İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun” (Qalatiyalılara 1:3; Efeslilərə 1:2). Əgər İsa ilahi olmasaydı bu küfr olardı. İsanın adı Yahve ilə birgə vəftiz barədəki əmrdə çəkilir “Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh naminə” (Matta 28:19; həmçinin bax 2 Korinflilərə 13:14).

Əməllər yalnız Allahda tamamlana və İsada təsdiq oluna bilər. İsa yalnız ölüləri diriltməyib (Yəhya 5:21; 11:38-44), həm də günahları bağışlayıb (Həvarilərin İşləri 5:31; 13:38). O kainatı yaradıb və Onu saxlayır (Yəhya 1:2; Koloslulara 1:16-17)! Bu fikir daha çox sübut edir ki, Yahve yaradılış zamanı təkcə idi (Yeşaya 44:24). Əlavə olaraq, Məsih ilahinin atributlarına məxsus idi: əbədi (Yəhya 8:58), hər yerdə mövcud olan (Matta 18:20, 28:20), hər şeyi bilən (Matta 16:21), hər şeyə qadir (Yəhya 11:38-44).

İndi, O bunun həqiqətən belə olduğunu təsdiq edir. İlahiliyinin sübutu üçün O bir çox möcüzələri və ölülərdən dirilməsini təklif edir. İsanın yalnız bir neçə möcüzəsi bunlardır: suyu şəraba çevirməsi (Yəhya 2:7), su üzərində yeriməsi (Matta 14:25), fiziki şeyi çoxaltması (Yəhya 6:11), kora (Yəhya 9:7), iflicə (Mark 2:3) və xəstəyə (Matta 9:35; Mark 1:40-42) şəfa verməsi və hətta insanları ölülərdən diriltməsi (Yəhya 11:43-44; Luka 7:11-15; Mark 5:35). Bundan başqa Məsih Özü ölülərdən dirilmişdir. Bütpərəst mifologiyasında heç bir ölüm və dirilmiş allah olmayıb, başqa heç bir dində dirilməyə bu qədər ciddi baxılmayıb - və heç yerdə bunun bu qədər kəlamdan olan təsdiqləri olmayıb. Dr. Geri Habermasa görə, ən azı on iki tarixi fakt var ki, hətta məsihçi olmayan tənqidçi alimlər də bununla razıdırlar:

1. İsa Məsih çarmıxa çəkilməklə ölüb.
2. O basdırılıb.
3. Onun ölümü şagirdlərinin ümidsizliyinə səbəb olub.
4. Bir neçə gündən sonra İsanın qəbrinin boş olduğu aşkar olunub.
5. Şagirdləri inanırlar ki, dirilmiş İsanı görüblər.
6. Bundan sonra şagirdlər şübhə edənlərdən cəsarətli imanlılara çevriliblər.
7. Bu ilkin cəmiyyətin əsas vəzinin mesajı olub.
8. Bu mesaj Yerusəlimdə vəz olunub.
9. Vəzin nəticəsində Cəmiyyət doğulub və böyüyüb.
10. Dirilmə günü ibadətin ilk günü kimi Şənbə gününü (altıncı günü) əvəz edib.
11. Həmçinin şübhə edən Yaqub da dirilmiş İsanı görəndə iman edib.
12. Məsihçiliyin düşməni Paul da dirilmiş İsanın görüntüsünü görəndən sonra dəyişilib.

Hətta əgər kimsə bu xüsusi siyahını qəbul etmirsə, ancaq bir neçə dirilmə və Müjdənin əsası olan: İsanın ölümü, basdırılması, dirilməsi və gözə görünməsini sübut etməyə ehtiyac qalır (1 Korinflilərə 15:1-5). Yuxarıdakı faktların bir və ya ikisini sübut etməyə bəzi nəzəriyyələr olduğu halda, yalnız dirilmə bütün bunları izah edir və nəzərə alır. Tənqidçilər razıdırlar ki, şagirdlər dirilmiş İsanı görüblər. Nə yalanlar, nə də hallüsinasiyalar insanları dirilmənin dəyişdiyi kimi dəyişdirə bilməz. Birincisi, onlar bundan nəyi əldə edirdilər ki? Məsihçilik məşhur deyildi və bu onlara heç bir maddi xeyir vermirdi. İkincisi, yalançılar yaxşı əzablar vermirdilər. Dirilmədən başqa yaxşı izah yox idi ki, şagirdlər bilərəkdən öz imanlarına görə dəhşətli ölüm yaşasınlar. Bəli, inandıqları yalanın həqiqət olduğunu bildiklərinə görə bir çoxları ölüb, lakin həqiqət olmayan şeylərə görə heç kim ölməyib.

Nəticədə: İsa elan edib ki, O Yahvedir, O ilahidir (yalnız “allah” deyil - lakin Həqiqi Allahdır), Onun davamçıları (bütpərəstlikdən uzaq olan yəhudilər) Ona inandılar və Ona tərəf döndülər. Məsih dünyanı alt-üst edən dirilməsi ilə Öz ilahiliyini sübut etdi. Heç bir ehtimal bu faktı izah edə bilməz.

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Это код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите сюда:
Gündəlik çörək
Azərbaycan dili

MÜQƏDDƏS KİTABI ONLAYN OXUYUN
Onlayn oxu
Sizə müqəddəs kitabın pulsuz bir nüsxəsini - hikmət və ilhamla dolu əbədi bir bələdçi əldə etmək imkanı təqdim etməkdən məmnunuq.
Blogumuzu araşdırın
Allah həqiqidir? Allahın həqiqi olduğuna necə əmin ola bilərəm?
07.07.2024
Biz bilirik ki, Allah həqiqidir, çünki O Özünü bizə üç yolla göstərib: yaradılış, Kəlam və Oğlu - İsa Məsihdə.
Müqəddəs Kitab həqiqətən Allahın Sözüdürmü?
07.07.2024
Bu suala olan cavabımız yalnız bizim Müqəddəs Kitaba olan baxışımızı və həyatımızdakı vacibliyini müəyyən etməyəcək, lakin həmçinin nəticə etibarı ilə bizim üzərimizdə əbədi təsiri olacaq.
BİZİM BLOG